Sökning: "hur disponerar man text"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hur disponerar man text.

  1. 1. "Varför får vi aldrig göra något roligt?" : En studie om gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Anders Olson; [2006]
    Nyckelord :skrivande i gymnasiet; elevers attityder till skrivande;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan. Det görs i studien sex kvalitativa forskningsintervjuer med elever vid ett mellansvenskt IT-gymnasium. Huvudresultaten i studien är att attityderna till skrivande i sig är ganska positiva. LÄS MER