Sökning: "moms och balanserade termiska nät"

Hittade 1 uppsats innehållade orden moms och balanserade termiska nät.

  1. 1. Mervärdesskatt och balanserade termiska nät

    Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Elin Areström; [2019]
    Nyckelord :Mervärdesskatt; moms och balanserade termiska nät;

    Sammanfattning : I takt med att nya samhällsföreteelser utvecklas uppkommer samtidigt frågor om hur dessa relaterar till gällande rätt. Fokus i denna uppsats är att utreda i vilka fall så kallade affärer inom den nya tekniska samhällsföreteelsen balanserade termiska nät (BTN) är skattepliktiga för mervärdesskatt,vilka undantag som finns samt övriga mervärdesskatterättsliga svårigheter som BTN kan tänkas aktualisera. LÄS MER