Sökning: "oppsadgogn"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet oppsadgogn.

  1. 1. Spår av textilproduktion : En analys av sländtrissor och vävtyngder från yngre järnålderslokaler i Birkas omland.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

    Författare :Simone Björklund Andersson; [2015]
    Nyckelord :textileproduction; loom weight; spindle whorl; warp weighted loom; Birka hinterland; viking age; textile; textilproduktion; Birkas omland; sländtrissor; vävtyngder; vikingatid; järnålder; yngre järnålder; södermanlands län; stockholms län; uppsala län; tyg; textil; mikroskopiering; tråd; väv; rätuppstående vävstol; oppsadgogn; varp;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar sländtrissor och vävtyngder från vikingatida lokaler samt yngre järnålderslokaler som angränsar till den vikingatida handelsplatsen Birka. Syftet är att studera sländtrissor och vävtyngder från vikingatida fyndlokaler i Birkas omland; vilket åsyftar geografiska områden i Södermanlands län (Södermanland), Stockholms län och Uppsala län (Uppland). LÄS MER