Sökning: "optically stimualted luminiscence OSL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden optically stimualted luminiscence OSL.

  1. 1. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Tim Bjermo; [2019]
    Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER