Sökning: "resning straffprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade orden resning straffprocess.

  1. 1. Erkännandets roll vid bevisprövningen : Betydelsen av erkännandet för uppnåendet av beviskravet i brottmål

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Alexandra Kvarnbrant; [2011]
    Nyckelord :Straffprocess; Erkännande; Ställt utom rimligt tvivel; Brottmål; Bevisprövning;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge en överblick över bevisprövningen i svensk praxis och doktrin. Särskilt fokus är på erkännandets roll i samband med bevisprövningen och framför allt på dess betydelse i samband med uppnåendet av beviskravet i brottmål. LÄS MER