Sökning: "skandinavisk forskningstradition"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skandinavisk forskningstradition.

  1. 1. Utvecklarmedverkan: Ett annorlunda perspektiv på relationen mellan utvecklare och användare : En undersökning över hur utvecklare kan involveras i användarens verksamhet

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Informatik

    Författare :Marcus Nordlander Wiik; [2017]
    Nyckelord :user participation; the Scandinavian approach; developer participation; participatory design; involvement; system developers; users; system development; information systems; användarmedverkan; skandinavisk forskningstradition; skandinaviska skolan; utvecklarmedverkan; deltagande design; involvering; utvecklare; användare; informatik;

    Sammanfattning : Inom systemutveckling har utvecklare och användare länge samarbetat för att nå mer framgångsrika systemutvecklingsprojekt. Detta samarbete grundar sig i vad som brukar kallas den skandinaviska skolan eller den skandinaviska traditionen. LÄS MER