Sökning: "stavelsemetoden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stavelsemetoden.

  1. 1. Stavelsemetoden i en flerspråkig förskolekontext

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ingrid Sjunnesson; Elisabeth Västerstjärna; [2010]
    Nyckelord :flerspråkighet; fonologisk medvetenhet; förskola; specialpedagogik; språklig medvetenhet; stavelsemetoden;

    Sammanfattning : Stavelsemetoden utgår, som namnet anger, från stavelser. Det är en metod som används inom förskolan, grundskolans tidigare år och specialundervisning. Genom att muntligt lära sig att dela upp ett ord i stavelser förväntas detta överföras till läsning och skrift. LÄS MER