Sökning: "tove berge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tove berge.

  1. 1. Vad får dig att må bra? : en studie om faktorer som påverkar flickors hälsa i år 9

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Tove Berge-Holmbom; Åsa Bokenstrand; [2007]
    Nyckelord :flickor; hälsa; faktorer till välmående; må bra;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka flickors syn på hälsa i år 9. Våra frågeställningar var följande: Vad lyfter flickor i år 9 själva fram som viktiga faktorer för att må bra? Vad tror flickor i år 9 är viktiga faktorer för andra flickor i motsvarande ålder ska må bra? Vilka faktorer uppger elevvårdspersonal som bidragande till unga flickors hälsa? Metod Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en kvalitativ enkät, dels genom halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER