Kartläggning av interventioner gällande munhälsa för sköra äldre personer

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Sanna Kraftling Wendin; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fler människor lever allt längre idag än tidigare vilket ökar andelen sköra äldre i befolkningen. Sköra äldre personer har nedsatt autonomi och har ofta stort omvårdnadsbehov. Det har visat sig att många sköra äldre personer har nedsatt munhälsa och ökat tandvårdsbehov, vilket kan leda till stort fysiskt och psykiskt lidande. Det reformerade tandvårdsstödet infördes år 1999 i Sverige vilket innebar uppsökande verksamhet för att fånga upp äldre, sjuka och funktionshindrade med behov av tandvård. Det finns tecken som tyder på att denna reform inte nått ut i den utsträckning det var tänkt samt att vårdpersonal har bristfällig kunskap på området munhälsa. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga de interventioner som gjorts med avseende munhälsa för sköra äldre personer. Metoden var systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien innefattar 15 artiklar av kvantitativ metod. Resultat: De interventioner för munhälsan hos sköra äldre som identifierades var: implementering av riktlinjer, utbildning av personal, tandkrämsprövningar, åtgärder utförda av tandhygienist/tandläkare, och anpassade åtgärder för personer med demenssjukdom.   Nyckelord: sköra äldre, demenssjukdom, oral hälsa, förebyggande tandvård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)