Att överlåta ett fåmansföretag till nästa generation

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Märta Willner; [2019-05-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under våren 2017 lade regeringen fram en lagrådsremiss i syfte att underlätta generationsskiften i fåmansbolag. Bakgrunden till förslaget var att förutsättningarna vid generationsskiften är sämre än vid externa ägarskiften. Förslaget röstades inte igenom under 2017 men ämnet är fortfarande på tapeten.Förutsättningarna vid generationsskiften till närstående är sämre än vid externa ägarskiften eftersom överlåtaren i det förstnämnda fallet blir beskattad enligt de så kallade 3:12-reglerna. Dessa regler innebär en hårdare beskattning för den skattskyldige. En 3:12-beskattning förutsätter att den yngre generationen som förvärvar verksamheten är aktiv i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det ursprungliga verksamhetsföretaget. Begreppet samma eller likartad verksamhet är svårtolkat och vägledning måste hämtas från praxis.I min uppsats har jag undersökt och analyserat innebörden av begreppet samma eller likartad verksamhet samt belyst dess betydelse vid generationsskiften i fåmansföretag. Det kan konstateras att en lagändring på området är nödvändig för att upprätthålla de inom skatterätten viktiga principerna om neutralitet och likformighet. Arbetet med att få till en lagändring fortsätter. Under tiden är det viktigt att föra diskussionen vidare samt att hålla ämnesområdet uppdaterat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)