En kvalitativ intervjustudie om hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med friluftsliv i skolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

Författare: John Eriksson; Fredrik Carlsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Författare: Fredrik Carlsson och John Eriksson Handledare: Joacim Andersson Nyckelord: Friluftsliv, idrott och hälsa, kunskaper, skolundervisning Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare pratar om friluftsliv i undervisning inom skolämnet idrott och hälsa för att identifiera vilka kunskaper som förmedlas i friluftsliv. Metod: Studien är utformad med en kvalitativ metod och baseras på tidigare forskning samt fem semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolor. Datan analyserades och bearbetades genom tematisk analys. Teori: De teoretiska perspektiven i denna studie grundar sig i kunskapskulturer och undervisningspraktiker som kan bidra med att förstå förhållandet mellan kunskap och undervisning. Även powerful knowledge, powerful knowns och powerful knowings implementeras för att kunna skapa en ökad förståelse kring vilka kunskaper undervisning i skolan bidrar med. Resultat och Slutsatser: Gymnasielärarnas arbete med friluftsliv i deras undervisning tyder på att ett enkelt friluftsliv som är simplifierat är det mest realistiskt genomförbara i skolan. Gymnasielärarna ser att platsen har stor betydelse för friluftslivsundervisningens utformning. Samtidigt framkommer att de flesta av gymnasielärarna vill att friluftslivet ska förhålla sig kravlöst till naturen. Både de teoretiska och praktiska kunskaperna prioriteras i undervisningen och vissa av gymnasielärarna ser även att andra värdefulla kunskaper framkommer i friluftslivet. Däribland hör sociala relationer och värdegrundsfrågor för skolan. Gymnasielärarna tycker att friluftslivet är en viktig del i skolämnet idrott och hälsa och ser utvecklingspotential genom att lägga till nya koncept i friluftsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)