Varför Sverigedemokraterna? : En kvalitativ studie om Sverigedemokraternas väljare

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Sociologiska institutionenStockholms universitet

Sammanfattning:

Stödet för Sverigedemokraterna har ökat för varje år sedan de bildades år 1988 och har för första gången kommit in i riksdagen år 2010. Få undersökningar har gjorts om Sverigedemokraternas väljare. Vår studies syfte är att ta reda på vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för att vissa individer väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna och försöka förstå hur dessa resonerar. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer har utförts med tio av Sverigedemokraternas väljare. De teorier vi har applicerat på studien behandlar främlingskap och ett vi och dem tänkande. Vi har använt oss av den tidigare forskning som finns om Sverigedemokraternas väljare för att få en större överblick över hur väljarna som författarna har intervjuat diskuterar. Vår studies resultat visar att respondenterna valde Sverigedemokraterna på grund av ett missnöje mot den invandringspolitik som förs i Sverige idag, ett generellt politikerförakt mot de etablerade politikerna, en oro över att islam ska breda ut sig i Sverige och farhågor över att välfärden inte räcker till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)