Undersökning av kognitiva effekter av flerspråkighet : Skillnader i minneskapaciteten mellan enspråkiga och flerspråkiga elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sammanfattning: Denna c-uppsats undersöker korttidsminnets kapacitet hos enspråkiga och flerspråkiga ungdomar. Studiens syfte är att undersöka om det finns en skillnad i korttidsminnet mellan enspråkiga och flerspråkiga. Denna c-uppsats är en kvantitativ studie som använder ett minnestest som datainsamlingsmetod vilket utgår från free recall metoden. Studien undersöker även om det finns en primacy och recency effekt hos enspråkiga och flerspråkiga. Data analyseras genom sammanställningar i form av olika tabeller och diagram. Resultatet visar en skillnad mellan enspråkiga och flerspråkigas minneskapacitet där flerspråkiga lagrar fler ord i korttidsminnet än enspråkiga. Det framkommer även att det inte finns en skillnad på primacy och recency effekt mellan enspråkiga och flerspråkiga, men även att false memory effekt kan uppstå. Resultaten diskuterats med hänsyn till språkfärdighetens påverkan, primacy och recency effektens koppling till korttidsminnet och det semantiska fältets påverkan på false memory effekt. Diskussionen tar även upp demensstudiers relevans till denna studies resultat, där positiva kognitiva effekter går att identifiera i korttidsminnet redan hos ungdomar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)