En studie över biometriska system inombusstrafiken, ur passagerarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka om en möjlig framgångsrik implementering avett biometriskt system kommer att leda till ett ökat anat resenärer som använder bussbolagetstjänster, utifrån passagerarperspektiv. I studien undersöker jag vilken typ av biometriskt system som är mest troligt att bliaccepterat av busspassagerarna och vad det kan bero på, hur bussbolaget kan marknadsförabiometriska system till passagerarna för att skapa mer värde för passagerarna samtundersöker hur kunderna anser att bussbolaget kan agera för att busspassagerarna skaacceptera ett biometriskt system. Studien baseras på en enkätundersökning baserad på mina undersökningsfrågor och minanalysmodell som användes för att analysera resultatet. Enkätundersökningen är uppbyggd av16 frågor med svarsalternativ som består av en graderad inställning. Resultatet presenteras i form av stycken utifrån analysmodellens uppbyggnad därresultatet från enkätundersökningen ställs mot teorin. Studien resulterar i tre stycken slutsatser, den första slutsatsen är att Automatic PassengerCounting är det biometriska system som har högst trolighet att bli accepterat avbusspassagerarna och det beror på att busspassagerarna högt värdesätter att bussbolagensbussar inte är fulla och att det inte är trängsel på bussarna samt att bussbolagen sätter in extrainsatta bussar om det skulle krävas. Den andra slutsatsen är att det bästa sättet att marknadsföra biometri mot passagerarna ärvia appen då flest busspassagerare tycker att appen är det bästa stället att se marknadsföring. Den tredje och sista slutsatsen är att bussbolagen behöver bevisa för passagerarna att detar säkerheten och lagringen av passagerarnas uppgifter på allvar och hur de planerar attadressera integritetsoron

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)