Lean Office : en studie av anpassning och implementering av Lean i kontorsmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Avsikten med denna rapport och undersökning är att belysa vikten av att införa Lean Thinking i företagets alla delar samt hur detta utförs på ett hållbart sätt. Med hållbart menas här att företaget ska ta vara på sina medarbetare och lyfta dem samtidigt som de lyfter verksamheten och effektiviserar processerna.  Syftet med studien är att studerar hur Lean Thinking fungerar i kontorsmiljö samt hur en organisation går till väga för att påbörja en hållbar implementering av Lean. Intresset för Lean föddes under kursen Lean Production och sedan dess har vi uppmärksammat fel och problem i mötet med olika företag vilket har motiverat till denna studie.   En deduktiv metod har använts och studien grundar sig dels på litteraturstudier, kvalitativa intervjuer, samt en fallstudie som har utförts i samarbete med ett företag som precis har påbörjat sin Lean-resa. I syfte att höja validiteten har en f.d. lean-föreläsaren, Anders Nylund, från Högskolan i Borås intervjuats.  I resultatet presenteras respondenternas svar och jämförts med råden och riktlinjerna som kommit fram under intervjun Nylund för att utvärdera om företaget har bra mål och korrekta tillvägagångssätt. Vidare presenteras en guide som i korta drag presenterar hur man ska gå till väga och vad man som företag bör tänka på vid implementation av Lean i kontorsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)