Faktorer i samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskor och undersköterskor som påverkar en patientsäker omvårdnad : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Patientsäkerhet är ett ämne som ständigt är aktuellt. Samarbete och kommunikation spelar en viktig roll för patientsäkerheten. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare arbetar ofta med varsin uppgift i tre olika spår, utan att konsultera varandra. Det finns stora risker med bristande kommunikation. Den vanligaste rapporterade orsaken till vårdskador är bristande kommunikation inom eller mellan yrkesgrupper, enheter, skift och vårdgivare. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer i samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskor och undersköterskor som kan påverka en patientsäker omvårdnad på en vårdavdelning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och baserades på halvstrukturerade intervjufrågor med tio sjuksköterskor, från två olika avdelningar och två olika sjukhus i Sverige. Intervjuerna spelades in och transkriberades samt analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Vid analysen av intervjusvaren framkom fyra kategorier och sex underkategorier. Den första kategorin var Kontroll på omvårdnadsarbetet med underkategorier Tydlighet och Att ha tid. Den andra kategorin var Gemensam plattform med underkategorier Att ha samsyn och Avstämningar. Den tredje kategorin var God gruppdynamik med underkategorier Känna tillit och Teamkänsla. Den fjärde kategorin var Erfarenhet och kompetens. Slutsats: Det finns flera faktorer i samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskor och undersköterskor som kan påverka en patientsäker omvårdnad. Faktorer som att vara tydlig, att bidra till en god gruppdynamik och att ha rätt kompetens kan individen själv påverka. Andra faktorer som miljö, teamträning och arbetsbelastning är beroende av beslut från högre instanser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)