Att vara nyutexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie om upplevelsen av det första året i den nya yrkesrollen på sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion: Transitionsperioden är tiden då den nyutexaminerade sjuksköterskan omvandlas från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna måste ha kunskaper inom såväl omvårdnad som medicin för att kunna utföra omvårdnad i dagens komplexa sjukhusvård. Den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver även socialiseras in i arbetsmiljön och förhålla sig till förordningar. Syfte: Belysa upplevelser av att vara nyutexaminerad sjuksköterska under det första året som yrkesverksam på sjukhus. Metod: Litteraturstudien utformades utifrån Polit och Beck’s (2017) nio steg. Databaserna som användes vad CINAHL och PubMed. Granskning av artiklarna gjordes utifrån granskningsmallar enligt Polit och Beck (2017). Resultatet baserades på 10 artiklar. Databearbetningen skedde på ett systematiskt sätt och resulterade i sex teman. Resultat: Artiklarna beskrev att de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser under det första året som yrkesverksamma präglades av det professionella självförtroendet. Det professionella självförtroendet både påverkade och påverkades av Upplevelsen av handledning och introduktion, Upplevelsen av den sociala arbetsmiljön, Upplevelsen av att kommunicera med vårdteamet, Upplevelsen av sin kompetens, Upplevelser och hantering av stressorer samt Upplevelsen av sjuksköterskeutbildningens betydelse. Slutsats: Generellt upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att det var svårt att uppnå en lyckad transition. Genom att belysa de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser kan det ge förståelse för den avancerade transitionen och vilka åtgärder som behöver vidtas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)