Om nån bara kollar in ens kropp så är det ju inte fokus på mig : En studie om unga kvinnors upplevelser av blickar och kommentarer med sexuell anspelning av manliga främlingar i det offentliga rummet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

Författare: Clara Eriksson Dittlau; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I svensk lagtext regleras blickar och kommentarer med sexuell anspelning i Lagen om sexuella trakasserier (se Lag 2003:311). Lagen reglerar dock endast ett fåtal offentliga rum. Gator, torg och parker är några rum som lämnas oreglerade.

Syftet med denna studie är att undersöka hur unga heterosexuella kvinnor upplever blickar och kommentarer med sexuell anspelning från manliga främlingar i det ”oreglerade” offentliga rummet. Med utgångspunkt i individens subjektiva upplevelse är syftet vidare att studera hur kvinnan hanterar situationer med dessa inslag samt att undersöka om, och hur, upplevelserna påverkar henne.

Genom intervjuer med fyra kvinnliga studenter och den kvalitativa analysmetoden Interpretive Phenomenolocigal Analysis har informanternas subjektiva meningsskapande inom ramen för dessa situationer analyserats.

Som analysen föreslår är rummet (kontexten), betraktaren (mannen) och kvinnans egna attityder och föreställningar av central betydelse för hur dessa situationer upplevs och tolkas. Kvinnans hantering av situationen bör förstås i förhållande till hennes upplevelse. Ju mer obehaglig och hotfull situationen upplevs desto mer passivt tenderar kvinnan att hantera den.

En konsekvens av dessa upplevelser är att kvinnan blir mer medveten om sitt yttre, vilket främst tar sig uttryck i hennes sätt att klä sig. Detta kan göras genom att anpassa klädseln efter feminina normer eller undvika vissa klädesplagg i syfte att motsätta sig dessa normer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)