Inkludering eller exkludering, det är frågan? : En studie av lärares upplevelser avseende inkludering respektive exkludering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Annika Nyberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inkludering och exkludering av elever är något som det forskas mycket omkring. Skolverket (2013) skriver i sin rapport att inkluderande undervisning är något som bör innefatta alla elever. Ingen elev skall behöva exkluderas på grund av funktionsnedsättningar eller annat. Elever skall även undervisas på lika villkor och att bedriva en inkluderande undervisning på lika villkor ställer stora krav på såväl lärarna som på samhället. Personalresurserna behöver ökas för att uppfylla behovet av stöd till elever. En inkluderande undervisning som bedrivs i en social kontext är det som utvecklar individen och ökar elevens prestationer (Olsson & Martin, 2012). Det var de förutsättningarna som utmynnade till att undersöka hur lärarna upplever detta fenomen av inkludering och exkludering. Studien är en kvalitativ ansats med inspiration från fenomenologin. Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer används där sex stycken lärare från både vanliga klasser, men även från så kallade särskilda undervisningsgrupper, har deltagit och beskrivit sina upplevelser utifrån dessa begrepp. Resultatet visar att inkluderande undervisning överlag är det som bedrivs, men att det finns vissa otydligheter vad gäller exkludering av elever. Exkludering behöver sättas i en kontext för att visa om det är en inkludering eller en exkludering eftersom elever som sätts i särskilda undervisningsgrupper inte behöver anses vara exkluderade genom dess medverkan i en annan grupp. Däremot finns det elever som blir exkluderade på grund av deras svårigheter att delta i vanlig klassrumsundervisning och med det åsidosätts. Detta skulle kunna påverka dessa elevers vidare utbildning och begränsa deras utveckling för lärande av sociala regler och normer i samhället. Trots detta visar ändå studien på det positiva inkluderande "tänk" som lärarna har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)