Arkivet över Törnrosen Tower - Om plats, dokument och makt

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Detta examensarbete har utforskat relationen mellan arkitektur och dokumentation. Syftet har varit att undersöka vilka normer som finns i arkitekturens och stadsplaneringens tillvägagångssätt för att dokumentera platser och vilka sanningar dessa ger upphov till. Ambitionen har varit att se dokumentation i relation till plats och makt för att bättre förstå arkitektens roll som någon i position av att tolka vår byggda miljö. För att göra detta har jag studerat den dokumentation som gjorts i samband med arkitekttävlingen Törnrosen Tower i Malmö. Tävlingen har legat till grund för ett stadsförnyelseprojekt som har ambitionen att utjämna levnadsvillkoren i Malmö. Men projektet är inte utan kritik. Min metod har varit att göra ett arkiv. Jag har inte producerat något nytt material utan bara samlat in dokumentation som finns sedan tidigare. Arkivet har byggts upp av kategorier som jag själv etablerat och denna om-strukturering av materialet har gjort det möjligt att läsa innehållet utifrån nya referensramar. Arbetet har varit en undersökning i hur arkivet kan förstås som begrepp och hur det kan användas i relation till dokument. För att bidra till förståelsen för ämnet så har arbetet baserats på bland annat på konstteori, filosofi samt informations-och arkivvetenskap. En slutsats som arbetet landar i är att dokumentationen som gjorts i samband med Törnrosen Tower i stor utsträckning kan förstås som en strategi med åtgärdsfokus. Arbetet ger också svar på hur dokumentation skulle kunna ses som normativt och ur ett maktperspektiv. Denna rapport presenterar min undersökning av arkivet som begrepp, vilka kategorier som Arkivet över Törnrosen Tower utgörs av och hur jag sedan använt dem som underlag för att svara på mina frågeställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)