Medarbetarskapets många ansikten - En studie om den individuella spännvidden i upplevelser av medarbetarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Följande studie behandlar upplevelser av medarbetarskapet. Studiens syfte är attundersöka hur rättvisande den enhetliga bild av medarbetarskapet är som återges delsfrån litteratur i ämnet och från organisationers uppfattningar om medarbetarnasengagemang. Studien syftar även till att belysa om arbetsberikning i form av vidgat ansvaroch utökade arbetsuppgifter får effekt på upplevelsen av medarbetarskap. För att uppnådessa syften har jag använt mig av följande frågeställningar:- Finns olikheter eller likheter i upplevelsen av medarbetarskap hos medlemmar ilikartade arbetsenheter i en organisation?- Påverkar de enskilda arbetsuppgifterna upplevelsen av medarbetarskap och i så fallpå vilket sätt?För att sätta in studien i en kontext och anskaffa användbara verktyg till analysenkoncentrerade jag mig på Hällsten och Tengblads modell "medarbetarskapshjulet" för attdefiniera medarbetarskapets innehåll. Vidare användes Seligmans begrepp "inlärdhjälplöshet" och av Kilhammar definierade spänningsfält som beskriver dimensioner avuppfattningen om medarbetarskap.Den metod jag använt för att undersöka dessa frågeställningar utgår ifrån en kvalitativansats med användandet av intervjuer för att samla in data. Respondenterna återfinns itvå grupper i en organisation där arbetsuppgifterna kan klassas som okvalificerade, engrupp där arbetsuppgifterna är repetitiva och enformiga och en grupp som varit föremålför arbetsberikning och ökat ansvar. I bedömningen av materialet användes tematiskanalys ur ett empirinära förhållningssätt.I analysen av empirin framkommer att skillnader och likheter förekommer, på individnivåsåväl som på gruppnivå. Ur materialet framträder bilden av de begreppspar ochkopplingar däremellan som utgör Hällsten och Tengblads medarbetarskapshjul somkomplext integrerade. Visst stöd för Kilhammars spänningsfält återfinns i den grupprespondenter som fått utökat ansvar, medan visst stöd för inlärd hjälplöshet kunde ses igruppen där respondenterna innehar repetitiva och intellektuellt torftiga arbetsuppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)