Sökning: "Mona Ydal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Ydal.

  1. 1. Medarbetarskapets många ansikten - En studie om den individuella spännvidden i upplevelser av medarbetarskapet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Mona Ydal; [2013-01-04]
    Nyckelord :Medarbetarskap; Inlärd hjälplöshet; Medarbetarskapshjulet; Tematisk analys;

    Sammanfattning : Följande studie behandlar upplevelser av medarbetarskapet. Studiens syfte är attundersöka hur rättvisande den enhetliga bild av medarbetarskapet är som återges delsfrån litteratur i ämnet och från organisationers uppfattningar om medarbetarnasengagemang. LÄS MER