Varför söker människor sig till sekter? : En litteraturstudie med fokus på tidigare forskning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Gloria Hammar; [2023]

Nyckelord: Maslow; Hammar; Kulter; Sekter; Sektmedlemskap;

Sammanfattning: I denna studie har anledningar till att människor går med i sekter undersökts. För att analysera resultaten har bland annat Maslows behovstrappa nyttjats. De fem behov som enligt Maslow behöver uppfyllas är: de fysiologiska behoven, trygghetsbehovet, kärleksbehovet, självförhävdelsebehovet och självförverkligandet. Uppfylls inte dessa behov kan konsekvenserna bli extremt svåra och påfrestande på både känslomässigt och psykologiskt plan.  En närläsning har genomförts i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Med hjälp av dessa böcker och artiklar har följande faktorer, som bidragit till att människor gick med i en sekt, kunnat identifieras: identitetssökande, gemenskap, hälsa, säkerhet, personlig utveckling, andligt sökande och spänning. Dessa faktorer har jämförts med Maslows behovstrappa. Utöver Maslows behovstrappa är de sju faktorerna av signifikans för en individs välmående och kan inverka på ifall någon söker sig till en sekt eller kult. De sju faktorerna utesluter inte Maslows behovstrappa men de ger en mer mångfasetterad bild. Man hittar inte spänningsfaktorn och andliga sökandet i Maslows behovshierarki, de går utanför hans modell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)