Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. Begreppet motivation tar sin teoretiska ansats från Self-determination theory som beskriver de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet som avgörande för motivationen. Datainsamlingen genomfördes med en internetbaserad enkätundersökning. Enkäten utformades med hjälp av följande tre existerande frågeformulär, “School principals’ Transformational leadership styles and their effects on teachers’ self-efficacy”, “Basic Psychological Need Satisfaction Scale – Work Domain” och “Basic Psychological Need Satisfaction & Frustration Scale - Work Domain”. Stickprovet skapades genom ett stratifierat urval där skolor från Sveriges 14 största städer representerades ur tre olika socioekonomiska områden. 31 personer deltog i undersökningen. Det insamlade datamaterialet analyserades med en multipel regressionsanalys där resultaten visade att ett tillitsfullt ledarskap hade en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare. Hjälpvillighet var den variabel i ledarskapet som hade störst signifikant effekt på motivationen. Ur motivation var det autonomi som korrelerade starkast med ett tillitsfullt ledarskap. En intressant observation var att integritet hade en negativ effekt på ledarskapets predicering av motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)