Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. Resultatet tolkas såledesgentemot ordböckernas utgivningsår men sätts även i relation till dagens samhälle.Utifrån syftesbeskrivningar hämtade ifrån kurs- och ämnesplaner för ämnetsvenska som andraspråk betraktas ordboken som en text i sin egen rätt, samt ettverktyg för att förstå andra texter. Undersökningen syftar till att belysa hur välinlärningsordböckernas innehåll överensstämmer med den svenska skolans läroplaneroch aktualiserar frågor kring ordinlärning, identitetsutveckling ochomvärldsförståelse.Undersökningen baseras på en ordlista bestående av 210 ord skapad utifrånläromedel för målgruppen, RFSL:s begreppsordlista samt juridiska civilstånd. Utifrånen uppdelning av orden i de tre kategorierna RFSL, familj och kärlek analyserasinlärningsordböckerna lemmabestånd, betydelsebeskrivningar, språkprov (fria fraseroch meningar) och brukskommentarer genom en kombination av en kvantitativ ochen kvalitativ metod. Svenska Akademiens Ordlista, SAOL (2015), används för att fåperspektiv på inlärningsordböckernas lemmabestånd.Resultatet visar på en liknande lemmaförekomst i de båda inlärningsordböckerna,där begrepp som beskriver homo-, bi- och heterosexualitet förekommer, medanlemmaluckor kring självupplevt kön (könsidentitet) är stor. De mest framträdanderesultaten återfinns inom kategorin språkprov och berör en begränsad förekomst avexempelfraser/meningar för ord inom RFSL-kategorin, samt en ojämn fördelningmellan samkönade och icke-samkönade relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)