Att leva med multipel skleros - En utmanande vardag : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sjukdomen multipel skleros (MS) har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjukdomen påverkar såväl familjelivet och aktiviteter som arbetsförmågan hos dessa personer.  Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med MS. En kvalitativ litteraturöversikt genomfördes som vid analys av materialet resulterade i två kategorier med två underkategorier till respektive kategori. Rädsla inför framtiden som beskriver den osäkerhet och rädsla som sjukdomen medför samt kategorin sjukdomen styr mitt liv som beskriver hur sjukdomen tar över och förändrar personernas liv och livssituation. Dessa fynd indikerar att det är en utmaning att leva med MS och att vårdpersonalen som möter dessa personer behöver ha en förståelse för de såväl fysiska som psykiska besvär personer med MS lever med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)