Effekten av verbal feedback på maximal isometrisk armbågsflexion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Under idrottsliga aktiviteter, är det kutym bland deltagare och åskådare att ge verbal feedback till andra eller till sig själv med syfte att förbättra prestationen. Vissa använder verbal feedback, andra inte. Vad ger då detta för effekt? Är dessa två fenomen, verbal feedback och prestation, på något sätt relaterade till varandra? Resultat från en sådan studie, skulle vara fördelaktig för idrottare på alla nivåer, såväl som för idrotts- och rehabiliteringsforskning som baserar sina fynd och metoder på empiriska resultat erhållna från mätningar av individers förmåga att utveckla kraft under olika förhållanden. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka effekten av verbal feedback på en maximal isometrisk armbågsflexion. Vidare, är studiens syfte att jämföra effekten av att ta emot verbal uppmuntran med effekten av att ge sig själv verbal uppmuntran. Slutligen syftar studien på att undersöka vilken effekt deltagarnas egen subjektiva uppfattning om deras förmåga att utveckla kraft under påverkan av verbal feedback kan ha på resultatet. Studien genomfördes genom att använda en så kallad repeated measure design, genom vilken 17 deltagare alla genomförde två försök under de tre förhållandena; ingen uppmuntran, verbal uppmuntran, och egen verbal uppmuntran (totalt 6 försök per deltagare). Testordningen av förhållandena var randomiserad mellan deltagarna. Peak force mättes under ett 5 sekunder långt isometriskt armbågsflexionstest, med hjälp av en kraftsensor. Resultaten visade på en signifikant ökning på 3,3 % av peak force när deltagarna gav sig själva egen verbal uppmuntran jämfört med ingen verbal uppmuntran (p<0.05). Skillnaden mellan verbal uppmuntran och egen verbal uppmuntan var inte signifikant (p>0.05). Slutligen kunde en korrelation mellan deltagarnas egna subjektiva uppfattning om deras förmåga att utveckla kraft under påverkan av verbal feedback och det följande resultatet inte göras då urvalet inte representerade olika subjektiva uppfattningar i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)