Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. Detta stärks av att tonen i VD-brev enligt forskning i regel är mer positiv än negativ. Årsredovisningar är också enligt forskning mer komplexa och svårare att läsa hos företag med sämre resultat. Längden på VD-brevet kan därför användas strategiskt för att göra texten mindre transparant och för att gömma viktig information från investerarna. Åren innan ett företag går i konkurs kan detta innebära att företaget i sitt VD-brev väljer att kommunicera det allvarliga läget på ett sätt som gör att läsarna inte förstår innebörden av situationen. Denna rapport ämnar därför svara på frågan hur företagens sätt att uttrycka sig i VD-breven ändras när de närmar sig konkurs?Syfte: Rapportens syfte är att identifiera om och i så fall hur en konkurs påverkar sättet VD:ar uttrycker sig i VD-brevet. Studien ämnar bidra till forskningen kring hur företag väljer att framställa sig själva i sin kvalitativa information.Avgränsning: Rapporten är avgränsad till att undersöka VD-brev i årsredovisningar för börsnoterade företag i Europa som gått i konkurs under de senaste tio åren. Metod: Genom en kvantitativ undersökning har en innehållsanalys genomförts på konkursade företags VD-brev. Rapporten svarar på frågeställningen genom att mäta parametrarna ton, komplexitet och längd i VD-breven. Studien går sedan vidare för att se om parametrarna tycks påverkas av bransch eller storlek på företagen.Analys och slutsats: Genom studien framkommer det att tonen i de undersökta VD-breven är fortsatt optimistisk trots att företagen närmar sig konkurs, vilket kan tyda på att de tillämpar tonstyrning och Impression Management. VD-brevens komplexitet ligger på en hög men jämn nivå medan längden på breven ökar. Detta pekar på att VD-brevens läsbarhet minskar vilket kan innebära att företagen försöker förvilla läsaren men kan också innebära ett antagande om en grundläggande kunskap hos läsaren och dels att det helt enkelt finns mer att skriva om när situationen försämras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)