Sökning: "Konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet Konkurs.

 1. 1. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 2. 2. Konkursförvaltarens vårdplikt : En uppsats om vårdpliktens existens och beskaffenhet avseende separationsegendom inom konkursförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klaralee Keilor; [2019]
  Nyckelord :Konkursförvaltare; konkurs; vårdplikt; ansvar; separationsegendom; separationsrätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medkontrahentens undersökningsplikt : Om medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens m.m. i samband med återvinning i konkurs enligt 4 kap. 5 § konkurslagen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Vördgren; [2019]
  Nyckelord :medkontrahent; undersökningsplikt; insolvens; ond tro; ondtrosrekvisit; återvinning i konkurs;

  Sammanfattning : I takt med att antalet företag ökar i Sverige, ökar dessvärre också antalet konkurser. Under 2018ökade antalet konkurser med 18 % jämfört med föregående år.1 Det bakomliggande syftet medkonkursförfarandet är att konkursboets samlade egendom ska fördelas mellan borgenärernaenligt en förutbestämd turordning. LÄS MER

 4. 4. Styrelseledamöters medansvar vid kapitalbrist enligt Aktiebolagslagen 25 kap. 18 § - Särskilt om ansvarsperiodens förhållande till konkurs och företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Krossling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i förvaltningsberättelser : Hur större svenska aktiebolag kommunicerar i sina förvaltningsberättelser åren innan en konkurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Tobias Backman; Theo Henningsson; Gabriel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER