Inventering av mossor och lavar i två olika skogshabitat i Axvall, Västergötland : - håller en blandskog högre artdiversitet än en produktionsskog med gran?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Författare: Sara Roos; [2011]

Nyckelord: Inventering; Mossor; Lavar;

Sammanfattning:

Det finns ca 2100 arter av lavar och ca 1000 arter av mossor i Sverige. Av dessa befinner sig 281 lavarter och 233 mossarter på rödlistan. Lavar och mossor är relativt okända organismgrupper då nya arter fortfarande upptäcks som visar sig vara inte allt för ovanliga. De flesta lav- och mossarterna är inte särskilt känsliga för störningar, men de arter som som är känsliga är extra intressanta och utgör ofta signalarter för ett områdes status. Eftersom lavar och mossor är relativt lätta att hitta och återfinns året runt är av de man känner till välstuderade och används ofta som indikatorer på ett områdes biologiska kvaliter.

 

En jämförande inventering genomfördes sommaren 2010 i en produktionsskog med gran och en olikåldrig blandskog för att se om det fanns några skillnader i artdiversiteten av mossor och lavar genom att inventera 60 rutor i vardera skog. Inga signalarter eller arter kategoriserade som hotade hittades. I granskogen hittades två lavarter och 20 mossarter och i blandskogen hittades fem lavarter och 25 mossarter. Antalet arter var lägre i produktionsskogen men i genomsnitt fanns lika många arter per ruta i de båda skogarna. Produktionsskogen med gran ska ingå i ett framtida naturreservat och man vill att den ska bli så lik blandskogen som möjligt i framtiden. Olika förslag till skötselplanen tas upp, så som att ringbarka, frihugga lövträd samt att fylla igen dikena som sätts in för att produktionsskogen ska få en mer blandskogkaraktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)