Fysisk aktivitet under graviditet : En intervjustudie om gravida kvinnors upplevda fysiska aktivitetsnivå samt rådgivning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka, måttlig intensitet. Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. Tidigare studier har visat att rådgivning som hjälpmedel har varit effektfullt för att främja en hälsosam livsstil under graviditet. Syftet med studien var att undersöka hur gravida eller nyförlösta kvinnor upplevde informationen och rekommendationerna om fysisk aktivitet under graviditet. Metoden som användes var semi-strukturerade intervjuer. Ett målinriktat urval som inkluderade sju personer. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade datamaterialet. Resultatet redovisades i form av fyra kategorier och dessa var kunskap, rekommendationer, fysisk aktivitet samt motivation. Alla kvinnor som deltog i studien hade upplevt samma bristande information gällande fysisk aktivitet. Alla var även medvetna om att fysisk aktivitet kunde gynna dem för att må bra. Kvinnorna upplevde en större motivation till att komma igång igen efter graviditeten. Slutsatsen av studien visade att kunskapen om fysisk aktivitet under graviditet inte var stor. Om gravida hade kunskap om fördelarna med att vara fysiskt aktiv hade det kunnat öka motivationen som i sin tur resulterat i att gravida kvinnors aktivitetsnivå ökat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)