Bedömning av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos intensivvårdspatienter till följd av kirurgi, trauma, invasiva procedurer och omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att bedöma smärta och utvärdera smärtbehandling. Bedömningen försvåras av att många patienter har svårt att kommunicera för att de är intuberade, trakeostomerade, sederade, medvetandesänkta och/eller kognitivt påverkade. Flera bedömningsinstrument och publicerade rekommendationer finns tillgängliga, ändå visar tidigare studier på brister i sjuksköterskors bedömning och dokumentation av smärta samt utvärdering av smärtbehandling. Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om bedömning av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter. Metod: Bekvämlighetsurval av tio sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning till två ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna ljudinspelades, transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Två huvudkategorier: Möjligheter i smärtbedömningen och Svårigheter i smärtbedömningen samt åtta underkategorier: Lättbedömda faktorer, Möjligheter med bedömningsinstrument, Sjuksköterskans erfarenhet, Kommunikation med patienter och närstående, Svårbedömda faktorer, Svårigheter med bedömningsinstrument, Sjuksköterskans tolkningar samt Utvärdering och dokumentation utgjorde resultatet. Slutsats: Sjuksköterskorna använde sig av flera olika resurser i smärtbedömningen, men upplevde även svårigheter. Användningen av bedömningsinstrument samt utvärdering och dokumentation av smärtbedömning och behandling kan förbättras. Klinisk betydelse: Studien har gett en djupare förståelse för vilka möjligheter och svårigheter intensivvårdssjuksköterskor upplever i bedömningen av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter. Det kan vara till hjälp för utveckling och implementering av riktlinjer och bedömningsinstrument på intensivvårdsavdelningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)