Eget ansvar som diskurs - – en kvalitativ studie av hur människor som bor eller arbetar på HVB uppfattar ansvarsbegreppet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vår studie syftade till att undersöka hur människors förstår och förhåller sig till begreppet ansvar. Särskilt fokus har legat på uppfattningen av det egna ansvaret i relation till samhällets ansvar.Empirin har hämtats från de 7 intervjuer vi genomfört under våren 2019 med personal och boende på ett HVB-hem. Transkriberingarna har analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys i relation till sociologiska teorier utifrån Zygmunt Baumans (2001) idéer om dagens individualiserade samhälle och Pendenza och Lamattina (2019) kritiska analys av nyliberalismen.Vi har i vår empiri funnit att ansvarsbegreppet är svårfångat och upplevs olika men att det finns vissa gemensamma drag för hur ansvarstagande kommer till uttryck. Ansvar beskrevs huvudsakligen som att agera utifrån förväntningar.Överlag var informanternas uttryck samstämmiga med en nyliberal diskurs. Samtliga informanter betraktade det egna ansvaret gå före samhällets ansvar för individen. Det egna ansvaret uppgavs därtill omfatta livets alla områden, vilket förtydligades med uttalanden om individens ansvar att hantera också bristande förmåga till att ta ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)