”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sammanfattning: Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. För att medarbetare ska kunna använda intranätet som ett stöd i det dagliga arbetet krävs rätt förutsättningar. Tillgång, kunskap och ålder är exempel på faktorer som kan påverka användning och attityd. Det bör ligga i organisationens intresse att fånga upp medarbetarnas perspektiv för att kunna förbättra intranätet i takt med intranätets utvecklingsfaser som just nu är i fas fyra, intranät 2.0. Denna studie undersöker därför medarbetares användning och attityd till intranätet på ett stålföretag och om det finns förutsättningar för intranät 2.0.  För att undersöka medarbetarnas användning av och attityder till intranätet och förutsättningar för intranät 2.0 valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning på stålföretaget Uddeholm. Det saknas forskning om intranät ur ett medarbetarperspektiv och forskning på industriföretag. Vår undersökning bidrar till förståelse i hur medarbetarna använder intranätet och vilken attityd de har till intranätet. Vi har även undersökt skillnader mellan yrkesgrupperna kollektivanställda och tjänstemän. Det framkom att intranätet används i stor utsträckning av båda yrkesgrupperna. Funktionerna som de använder främst är att läsa nyheter, beställa matlåda och söka medarbetare. När det gäller attityd kunde vi inte heller där identifiera några större skillnader utan båda yrkesgrupperna anser att intranätet är funktionellt, innehållet är tillräckligt och de ser intranätet som en bra tillgång i deras arbete.  Vår studie undersöker också om det finns förutsättningar ur ett medarbetarperspektiv att implementera intranät 2.0. Studien presenterar en modell som vi arbetat fram med stöd från teorier inom organisationskommunikation och medie- och kommunikationsvetenskap. Vår modell kan ge en grundförståelse för om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga ur ett medarbetarperspektiv. Modellen består av tre faktorer med motsatsförhållanden. Genom att placera in medarbetarnas preferenser och inställning till dessa faktorer; distribution, kontroll och attityd kan man avgöra om förutsättningarna för intranät 2.0 är bra eller dåliga. Studien visar att förutsättningarna varierar beroende på faktor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)