"Jag gillar ju att vara för mig själv ock så..." : En kvalitativ studie i självbild och sociala relationer hos lindrigt utvecklingsstörda.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Abstract: Den här uppsatsen handlar om gruppen lindrigt utvecklingsstörda. Mitt syfte med uppsatsen är att försöka få en inblick om hur en lindrigt utvecklingsstörd person kan se på sig själv samt hans/hennes omgivning och vad det är för faktorer som hjälper till att skapa den här synen. För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativ metod i form av intervjuer som jag har gjort med fyra lindrigt utvecklingsstörda män. När jag analyserade materialet visade det sig bland annat att samtliga personer som jag intervjuat haft stabila familjeförhållanden men att detta inte automatiskt kan kopplas till personernas funktionsnedsättning. De umgås både med personer som har funktionsnedsättningar och med personer som inte har någonfunktionsnedsättning och värderar relationen till icke funktionsnedsatta personer högt. Samtliga har upplevt stigmatisering i form av mobbning och trakasserier. Den slutsats som jag kommit fram till är att de personer jag intervjuat ändå upplever sin livssituation till stor del som positiv. Dock framkommer bilden att de upplever ett relativt stort mått av ensamhet ochviss social isolering med tanke på att de har förhållandevis få vänner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)