Sökmotoroptimering inom sällanköpsvaruhandeln : En kvalitativ studie som undersöker uppfattningen av SEO inom den svenska sällanköpsvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Sedan utvecklingen av world wide web på 1990-talet har den digitala utveckling vuxit mer och mer. I takt med digitaliseringen har SEO blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg som företag kan använda för att öka sin synlighet online. I slutet av 2019 spreds ett virus vid namn covid-19. Viruset utlöste en pandemi som skakade om världen. En tydlig förändring som skett under coronapandemin är att den digitala utvecklingen har påskyndats. Samtidigt som digitaliseringen påskyndats har även konsumentbeteendet förändrats i form av ökad kundnärvaro online under pandemin. Dessa faktorer har tillsammans lett till ökad konkurrens online inom den svenska sällanköpsvaruhandeln. En ny verklighet har utvecklats där digitala strategier får en allt mer betydande roll för att bemöta konkurrens, vilket företag som bedriver onlinehandel måste förhålla sig till. Syftet med studien är att kartlägga på vilket sätt företag inom den svenska sällanköpsvaruhandeln har förändrat sin uppfattning av SEO på grund av ökad konkurrens online till följd av coronapandemin. Studiens teoretiska bakgrund tar avstamp i två teorier, Inbound marketing samt The 4S web-marketing mix model. Studien tillämpar en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in data. Sex (6) företag inom sällanköpsvaruhandeln intervjuades. Empirin visar att företagen utvecklat ett ökat intresse, en ökad värdesättning samt en ökad användning alternativt planerar implementering av SEO till följd av ökad konkurrens online under coronapandemin. Sammanfattningsvis visar empirin att företagen har utvecklat en mer positiv uppfattning av SEO vilket tyder på att SEO kan vara ett användbart verktyg för att bemöta den ökade konkurrensen online för företag inom sällanköpsvaruhandeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)