Kreativa processer i skapandet av ett audiovisuellt verk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning har varit att studera hur den kreativa processen påverkas av ett på förhand strukturerat ramverk. Utgångspunkten har varit teorier om flow, grit samt begrepp utifrån litteraturen som behandlar den kreativa processen. Den övergripande metoden som användes var en fallstudie där uppsatsförfattaren studerade sin egen kreativa process under skapandet av ett audiovisuellt verk. Med hjälp av metoden forskning genom design värderades utfallet av den kreativa processen, samt att en fokusgrupp värderade synchresis – vilket innebär hur väl ljud och bild sitter ihop – i det färdiga audiovisuella verket. Resultatet visade att flertalet teorier påverkade den kreativa processen positivt samt att det teoretiska ramverket hjälpte den kreativa processen framåt. Dock blev den stora mängden kriterier för värderingen av designforskningen svåra att överskåda under forskningsprocessen, vilket resulterade i en bristande dokumentation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)