Sökning: "beröm"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet beröm.

 1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. ”Jag ska ta mig an det här, jag ska minsann” : En kvalitativ studie om hur lärare kan motivera elever i matematikundervisningen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emme Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brist på motivation; egen kapacitet; elev; elevers inställning; human agency; koncentration; kritiska aspekter; lärandeobjekt; lärare; matematik; matematiksvårigheter; motivation; self-efficacy; variation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare kan förebygga att elever förlorar motivation vid matematikundervisningen. I studien undersöks det också hur lärare kan fånga upp samt arbeta med omotiverade elever. För att möjliggöra studien har kvalitativ data i form av intervjuer och observationer använts. LÄS MER

 3. 3. Är skilsmässobarn mindre utbildade? : En kvantitativ studie om skilsmässobarn födda 1978 och deras val av vidareutbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Registerdata; resurs; separation; skilsmässa; socialt kapital; utbildning;

  Sammanfattning : Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet och/eller högskola. LÄS MER

 4. 4. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 5. 5. Olika sociala stöd från betydelsefulla personer möjliggör ungdomars idrottssatsning : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Månsson; Sofia Strand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Socialtstöd är en viktig hälsofaktor. Ungdomar behöver socialt stöd för att delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Främst föräldrarna är en viktig grupp men även vänner, syskon och tränare. Socialt stöd består av materiella och immateriella stöd. LÄS MER