Sökning: "beröm"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet beröm.

 1. 1. Mellan klander och beröm : Hur människors egenskaper och handlingar värderas utifrån kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att våga – elever, bildskapande och självförtroende : En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Viktoria Skärgård; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; art education; phenomenography; Självförtroende; bilddidaktik; fenomenografi;

  Sammanfattning : I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i undervisningen och tidigare forskning har visat att elevers självförtroende har koppling till deras prestationer i skolan. Självförtroende hos elever verkar emellertid vara ett relativt outforskat område inom bildundervisning. LÄS MER

 3. 3. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 5. 5. Kontrollerad Frihet : En antropologisk studie av cykelbuds upplevelse av arbete inom plattformsekonomin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Hilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Plattformsekonomi; arbete; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Både kritik och beröm har riktats mot plattformsekonomin, en ny form av ekonomi i vilken arbete förmedlas via digitala plattformar. De fördelar med plattformsekonomin som tenderar att lyftas är friheten och flexibiliteten arbetare kan åtnjuta genom att själva bestämma när de vill arbeta. LÄS MER