Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. Ridlärarens verbala instruktioner är ibland svåra att utrycka då det ryttaren känner i sin kropp är en individuell känsla och ridläraren behöver själv ha upplevt denna känsla för att kunna undervisa det. Ridlärarna har lättare att instruera det som de ser, som till exempel hästens rörelser och ryttarens hjälpgivning som behövs för ett bättre samspel. Syftet med studien är att synliggöra hur ridlärare arbetar med att få eleverna att känna, tolka och tajma sin ridning. Studiens frågeställningar lyder: På vilket sätt riktas instruktioner mot att utveckla ryttarkänsla hos eleven? Hur stor vikt lägger ridläraren ner på att förmedla hur ryttaren kan känna, tolka och tajma sina hjälper till hästen vid aktiv ridning? Materialet som denna studie grundar sig på är 24 videoinspelade ridlektioner. Där ridlärarnas instruktioner har transkriberats och kategoriserats inom kategorier känna, tolka, tajma, sits, direktiv och beröm. Resultatet visade på att alla ridlärare hade olika upplägg under sina lektioner. Det visade sig att alla fyra ridlärare instruerade något mer än hälften av sina instruktioner inom kategorin känna, tolka och tajma. Tre ridlärare fokuserade mest på de tekniska instruktionerna, vilket vill säga hjälpens tajming till hästens rörelse. Den fjärde ridläraren instruerade mest mot kategorin känna. Slutsatsen är att ridläraren förmedlar ryttarkänsla genom instruktioner som beskriver hur ryttaren ska få bättre balans, följsamhet, rytm och position. Framför allt används instruktionerna inom fokusområdena känna, tolka och tajma. Gemensamt är att alla ridlärare fokuserar minst hälften av sina instruktioner på de tre kategorierna av instruktioner. Resterande instruktioner riktades mot elevernas sits, att ge beröm eller mer generella direktiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)