Yrkeslärares syn på sin undervisning och yrkesdidaktik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: BakgrundDenna studie handlar om yrkeslärare på gymnasial utbildning och deras kompetens, samt den undervisning som de bedriver. Det är aktuella frågor: gymnasial yrkesutbildning, yrkeslärares kompetens och yrkeslärarutbildning, som är i fokus i flera av de utredningar som regeringen tillsatt efter dess tillträde 2006. Ambitionen är att reformera yrkesutbildning vid gymnasiet (och kommunal vuxenutbildning) för att det ska bli bättre kvalitet och att utbildningen bättre ska motsvara arbetslivets krav. Men även om dessa frågor är aktuella, så är de också eviga. Hur gymnasiets yrkesutbildning ska utformas och dess problem har varit föremål för diskussion sedan det sammanhållna gymnasiets införande 1968.SyfteSyftet med studien är att få kunskap om yrkeslärares didaktiska kompetens. Jag vill undersöka hur yrkeslärare ser på sin egen undervisning i relation till yrkeskompetensen. Studien syftar även till att vinna kunskap om vilka kompetenser som yrkeslärare/lokala lärarutbildare anser är nödvändiga att utveckla för att bli professionell yrkeslärare. Jag ville även föra en diskussion utifrån de kompetenser som den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att utveckla och koppla dem till de kompetenser som studien visar som viktiga att utveckla för att bli en professionell yrkeslärare.MetodJag har valt den kvalitativa halvstrukturerade intervjun. Undersökningen består av intervjuer med åtta behöriga yrkeslärare som även har uppdraget som lokala lärarutbildare på Korta lärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Uppdraget innebär att de ansvarar för blivande yrkeslärares verksamhetsförlagda utbildning (VFU).ResultatStudiens resultat visar att yrkeslärarnas uppdrag är bredare än vad som inryms i den nuvarande yrkesutbildningspolitiska diskussionen. De visar att för att bli en kompetent yrkeslärare behövs mer generella kompetenser som handlar om att kunna leda andra och skapa goda/trygga relationer för att utveckla och fostra unga människor till ett samhällsliv och ett yrkesliv. Resultat visar också en brist på integrering av teori och praktik i den verksamhetsförlagda utbildningen, genom att de formulerade examensmålen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte tycks vara levandegjorda hos de intervjuade lokala lärarutbildarna/yrkeslärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)