Faktorer som påverkar vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi : - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Afasi är en komplikation av stroke som ger en försämrad förmåga att kommunicera, vilket innebär utmaningar för sjuksköterskan i mötet med patienten. Sjuksköterskan behöver ges förutsättningar för att tillsammans med patienten som drabbats av afasi skapa en vårdrelation. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse för vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi. Metod: Litteraturstudien var utformad enligt Polit och Beck’s (2017) nio steg. Databaserna Cinahl och PubMed användes för litteratursökningen som låg till grund för litteraturstudien.  Tio artiklar valdes ut, varav fem med kvalitativ metod, fyra med kvantitativ metod och en med mixad metod. Artiklarna granskades enligt Polit och Beck’s (2017) granskningsmall. Resultat: En induktiv analys resulterade i huvudkategorin Faktorer av betydelse för vårdrelationen som beskrevs genom underkategorierna Kommunikation och utbildning samt Kontinuitet, avsatt tid och vårdmiljö.  Slutsats: För att skapa en vårdrelation med patienter som drabbats av afasi behöver sjuksköterskan kunskap och utbildning i kommunikation samt i bemötande av patienter med afasi. Strategier och verktyg underlättade kommunikationen precis som kontinuitet i vården. Andra betydande faktorer var en tillfredsställande vårdmiljö samt att det fanns tillräckligt med tid i mötet med patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)