Digitaliseringens inverkan på yrkesrollen : En kvalitativ studie om redovisningskonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Tidigare har forskare förutspått digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter som nedgången för yrket till följd av att det mesta blivit automatiserat. Idag är förändringen ett faktum men branschen har lyckats möta förändringen och en ny form av yrkesroll har utvecklats. Men hur digitaliseringen har påverkat yrkesrollen är inte självklart och det är de vi undersökt i denna studie. För att uppnå syftet med studien har semistrukturerade intervjuer gjorts för att fånga redovisningskonsulternas perspektiv. Vi använder oss av institutionella teorin och rollteorin för att förstå och analysera empirin. Resultatet visar att redovisningskonsulterna har starka influenser på förändringen och digitaliseringens påverkan på yrkesrollen kan förstås med hjälp av pelarna i institutionell teori. Analysen tyder även på att det finns ett vägskäl för konsulterna och det har snarare blivit en individuell resa mot den nya yrkesrollen än en gemensamt uttalad yrkesroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)