Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser av övergången från kurativ vård till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede som vårdas på ortopediska akutvårdsavdelningar. Metod: Kvalitativ ansats användes. Semistruktuerade intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor med erfarenhet av syftet. Texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De flesta sjuksköterskorna upplevde att det medicinska beslutstagandet kommer för sent i övergången från kurativ till palliativ vård men ansåg läkarens beslut som svårt att ta. En frustration upplevdes däremot när läkarna inte lyssnade på vårdpersonal i övergången som tidigare än läkarna såg patienternas palliativa vårdbehov. Sjuksköterskorna påtalade vikten av stöd från erfarna kollegor men saknade teamarbete med övriga yrkesprofessioner. Sjuksköterskorna upplevde kommunikationen med anhöriga som beroende på individuella faktorer. Preoperativa samtal önskades av sjuksköterskorna för att efterforska sköra patienternas och deras anhörigas önskan vid eventuell övergång till palliativ vård. Konklusion: Utbildning inom palliativ vård och förhållningssätt behövs inom ortopediska vårdavdelningar samt diskussionsforum behövs mellan medicinsk och omvårdnadsprofession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)