Hegemonisk maskulinitet bland Boys : En tematisk studie kring hegemonisk maskulinitet i Boys

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning:

Genom denna studie har vi för avsikt att få en större förståelse kring gestaltningen av maskulinitet. Detta kommer vi att uppnå genom att analysera samtida medierepresentationer av män, i form av tv-serien Boys. Syftet med studien blir således att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Boys. De teoretiska begrepp som kommer användas i studien är hegemonisk maskulinitet och homme-com, där vi med hjälp av en tematisk analys kommer studera fyra avsnitt från serien. Den tematiska analysens fria karaktär i det att den tillåter forskaren att använda olika teoretiska ramverk var en bidragande orsak till valet av metod. Analysen har varit driven av en induktiv karaktär då vi förvisso har med teman som kommer från våra frågeställningar men vi har även med andra teman som fått vår uppmärksamhet under analysens gång.

I serien Boys uttrycks en intimitet och känslomässig relation mellan karaktärerna, där vi kan se en mansroll under förändring. Det är inte så enkelt som att säga att det finns en hegemonisk maskulinitet i tv-serien Boys. Det finns snarare flera olika nyanser av maskulinitet representerade i serien. Vissa av dem uppmuntrar utåt sett jämställdhet, men reproducerar emellertid ändå patriarkala ideologier, om än omedvetet. Detta trots deras intention att motarbeta dessa krafter. Därför landar en av de viktigaste slutsatserna kring serien i att hegemonisk maskulinitet är ett mer komplext begrepp än vad som tidigare diskuterats. Det finns därför ett behov av att forska vidare kring ämnet för att kunna slå fast exempelvis vad som egentligen utgör en hegemonisk maskulinitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)