”Det var bättre än inget…” - En kvalitativ studie om distansundervisning i alfabetiseringsgrupper ur ett lärar- och elevperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Under våren 2020 drabbade Coronapandemin Sverige. I mars tvingades bland annatvuxenutbildningen och sfi att över en natt lägga om hela sin verksamhet tilldistansundervisning. En av grupperna som finns på sfi kallas alfabetiseringsgrupp.Här studerar människor med ingen eller begränsad erfarenhet av att gå i skola. För enframgångsrik alfabetiseringsundervisning finns utifrån forskning och mångårigerfarenhet, några centrala utgångspunkter.Uppsatsens syfte är att genom att undersöka några deltagare och lärare ialfabetiseringsgruppers upplevelser av distansundervisningen, bidra med kunskap omämnet. Ett område som hittills i stort sett är outforskat, både i Sverige ochinternationellt. Materialet till uppsatsen har samlats in genom sju semistruktureradeintervjuer med tre lärare respektive fyra deltagare ifrån fyra olika skolor i en stor stadi Västsverige.Studien antar en sociokulturell ansats som förutsätter att språk lärs i socialasammanhang, och att interaktion har en central roll för utvecklandet av grundläggandelitteracitet och ett andraspråk. Vidare utgår uppsatsen från Bartons begrepp ekologisklitteracitet.I resultatet framkommer en upplevelse av distansstudierna som ”bättre äningenting”, men att de eftersom de upplevts som bristfälliga av denna målgrupp medsina specifika behov av konkreta tillvägagångsätt och klassrumsinteraktionen, därbåde läraren och klasskamraterna är viktiga stöttepelare i språkutvecklingen samt förmotivations skull, konstateras inte kunna ersätta klassrumsundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)