Sex förskolepedagogers syn på barnlitteraturens roll i verksamheten – en intervjuundersökning

Detta är en C-uppsats från

Författare: Johanna Isedal; [2011]

Nyckelord: Förskola; barnlitteratur; berättelse; språkutveckl;

Sammanfattning: SammanfattningUppsatsens syfte är att undersöka pedagogers tankar kring barnlitteraturens betydelse för barnoch hur dessa tankar kommer till uttryck i det praktiska arbetet i verksamheten. Vårhuvudfråga är: Hur och vad tänker pedagoger kring barnlitteraturens betydelse? För attundersöka vårt syfte har vi använt oss av intervju som kvalitativ metod. Intervjusvaren haranalyserats med hjälp av tidigare forskning. Resultatet av undersökningen visar att samtligapedagoger anser att barnlitteratur är viktig att arbeta med. Pedagogerna tog upp områden somgenom barnlitteratur berör språkutvecklingen, verklighetsrelatering och fantasistimulering.Dessa tre kategorier är en utgångspunkt i analysen. Pedagoger i förskoleverksamheter har ettansvar för att följa läroplanens strävandemål. Undersökningen visade att många av dessa målkan uppnås genom barnlitteratur. Den tidigare forskning av barnlitteratur visar sig i vårtarbete ha stor betydelse för barns utveckling.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)