Sökning: "Språkstimulerande miljöer i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Språkstimulerande miljöer i förskolan.

 1. 1. "Hellre ett bra samtal i 5 minuter än att bara läsa i 20 minuter” : Högläsning, ett samspel mellan pedagoger, barn och böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Victoria Flink; Rebecka Hansson; [2016]
  Nyckelord :Högläsning; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera högläsning då vi anser att språket är ett viktigt verktyg för alla barn samt vuxna. Därför har vi riktat våra blickar mot högläsning, som är en aktivitet där barnen får en möjlighet till samspel med pedagog, bok och andra barn. Vi har även valt detta ämne då det är en stor del av vardagen på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Språkstimulerande miljöer i förskolan : En kvalitativ studie ur specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Wallinder Catrin Wallinder; Sjöström Marie-Louise; [2015]
  Nyckelord :Förskola Språkmiljö Språkstörning Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur en språkligt stimulerande miljö i förskolan beskrivs av förskolepersonal. Särskilt fokus lades på hur personalen uttrycker att de arbetar för att barn med någon form av språkstörning ska tillgodogöra sig verksamheten på ett önskvärt sätt. LÄS MER

 3. 3. Språkstimulerande möten genom barnfilm, samtal och lek : En studie om snuttefilmer som kommunikationsform i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Källberg; [2015]
  Nyckelord :barnfilm; bilderböcker; estetiska uttryck; kommunikation; lek; medierad aktivitet; multimodalt; samspel; semiotiskt; språk och yngre barns literacy.;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på en läsryggsäck som kan användas som ett didaktiskt arbetsredskap med 2-3 åriga barn i förskolan. Studiens syfte är att lyfta estetiska kommunikationsformer och beskriva semiotiska egenskaper i fem snuttefilmer. Syftet är också att granska och analysera lärarhandledningens innehåll. LÄS MER

 4. 4. Språkstimulerande arbete i mötet med barn med annat modersmål än svenska : Förskollärares uppfattning av det språkstimulerande arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Wetterling; [2015]
  Nyckelord :modersmål; språkstimulerande arbete; språkutveckling och dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskollärares uppfattningar om och erfarenheter av att skapa språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än svenska, och på vilket sätt de anser att det kan få betydelse för dessa barns språkutveckling och lärande. För att samla in datamaterial används intervju som metod och studien bygger på åtta förskollärares uppfattningar, sett från ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Språklig medvetenhet i förskolan : hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Skånberg; Ann-Christine Svensson; [2009]
  Nyckelord :språkstimulerande; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Vygotskij betonade pedagogens betydelse för att stimulera barns lärande och utveckling. I vårundersökning har vi utgått från det sociokulturella perspektivet som lyfter fram att lärandesker i samspel med andra människor och att de miljöer vi ingår i påverkar utvecklingen. LÄS MER