Sökning: "multimodal analys"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden multimodal analys.

 1. 1. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. See for yourself - En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lydia Aray; Veronica Axelsson; [2020-01-31]
  Nyckelord :Hjälporganisationers kommunikation; representation; sociosemiotik multimodal analys; stereotyper; ActionAid; Plan International;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid.Teori: Representation, SociosemiotikMetod: Multimodal analysMaterial: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. LÄS MER

 3. 3. ”Att få känna berättarglädjen” : En undersökning om hur lärare uppfattar att multimodala texter kan verka skrivutvecklande för elever i årkurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; narrative texts; interactive medias; interaction; grades 4–6.; Multimodal text; berättande text; interaktiva medier; interaktion; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av grundskolorna öppnar för breda multimodala möjligheter. Tidigare forskning visar inte hur verksamma svensklärare hanterar multimodala texter i undervisningen för elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer- i svenskundervisning och som främjande för språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Pilbåge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur lärare upplever att estetiska uttrycksformer kan främja elevers språkutveckling och vilket utrymme estetiska uttrycksformer har i svenskundervisning. De teorier och den tidigare forskning som ligger till grund för arbetet berör sociokulturellt perspektiv och multimodal teoribildning. LÄS MER

 5. 5. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER