Sökning: "multimodal analys"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden multimodal analys.

 1. 1. Ämnesspråkets betydelse i ett företagsekonomiskt sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Victoria Bolin; Anette Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Företagsekonomi; förståelse; multimodal; ordförråd; vardagsspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetet syftar till att belysa (1) ämnesspråkliga svårigheter vid undervisning i företagsekonomi på gymnasieskolan samt (2) vilka multimodala arbetssätt som används och hur dessa i så fall främjar förståelsen för budgetbegreppen. Undersökningen utgör en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra lärare i företagsekonomi på fyra olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Ordvitsar i reklam, hajar du? : En kvalitativundersökning om attityder till och förståelse av ordvitsar i reklam hos modersmålstalare och andraspråkstalare av svenska.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Söderlund Buitrago; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; humor; ordvitsar; reklam; ordvitsar; L1- och L2-talare; L1- och L2-informanter; L2-inlärare.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks förståelse av och attityder till ordvitsar i reklamerna Lidl  ”Lidl är Lidl. Allt annat är olidligt.” och Delicato ”Tallriksmodellen”. Syftet med undersökningen är att ta reda på likheter och skillnader för L1- och L2-talare av svenska i deras attityder och förståelse av ordvitsar i en reklam. LÄS MER

 3. 3. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 4. 4. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 5. 5. See for yourself - En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lydia Aray; Veronica Axelsson; [2020-01-31]
  Nyckelord :Hjälporganisationers kommunikation; representation; sociosemiotik multimodal analys; stereotyper; ActionAid; Plan International;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid.Teori: Representation, SociosemiotikMetod: Multimodal analysMaterial: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. LÄS MER