“Ja jag vet inte om det är bra” - En studie om äldres upplevelser av ett digitaliserat samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Studien syftar att undersöka äldre personers syn på digitalisering och börjat i den breda frågeställningen “Vad tycker äldre om digitalisering?” för att sedan smalnas av till “Vad ligger bakom de äldres skeptiska attityd till digitalisering?”. För att undersöka detta har tre fokusgruppsdiskussioner hållits på mötesplatser för äldre i Malmö. Ur de inspelade diskussionerna kom fyra återkommande samtalsämnen att presenteras i resultatet i form av utdrag ur diskussionerna och sedan analyseras med hjälp av Émile Durkheims koncept om anomi och Zygmunt Baumans koncept om “flytande rädsla”. Ur analysen kom att den misstro till de som styr, som informanterna uttryckte, kunde ses ligga i linje med hur en individ som befinner sig i ett anomiskt tillstånd förväntas resonera. De uttryckte även en skepticism och ett obehag angående tekniken i sig och detta analyserades utifrån Baumans resonemang om varför rädsla uppstår. Vidare analyserades informanternas upplevelse av ett sårbart digitaliserat samhälle utifrån anomi och Baumans resonemang om en sårbar civilisation. Slutligen upplevde informanterna att digitaliseringen går för fort och är ostoppbar, vilket analyserades utifrån Durkheims påstående om det moderna samhällets syn på människans natur och Baumans definition av modernitet. De äldres skepticism gentemot digitalisering kom i det stora hela att påstås grundas i en bristande inkludering och kunna reduceras genom aktiva insatser för att öka deras kunskap i användning av digital teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)