Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. Sjuksköterskor ska alltid använda skyddsutrustning när det finns risk för kontakt med kroppsvätskor, för sjuksköterskan vet inte alltid om patienten har en blodsmitta eller inte. Vid all vård bör sjuksköterskan bemöta och vårda patienter jämlikt. Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. Metod: En litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Resultaten av analysen delades in i tre kategorier: Kunskap och färdighet, Förhållningssätt samt Hälsa och säkerhet. I resultatet framkom det att sjuksköterskors kunskap om blodsmitta varierade. Resultatet visade även att sjuksköterskorna hade brister i bemötandet och agerade diskriminerande mot patienter som har blodsmitta. Trots skyddsåtgärder undvek sjuksköterskor patienter med blodsmitta för att de var rädda för att bli smittade. Slutsats: Sjuksköterskor saknar kunskap som behövs för att ge bästa möjliga vård till patienter med blodsmitta, vilket leder till att patienter diskrimineras. Detta kan leda till att patienter med blodsmitta inte vill uppsöka vård. Sjuksköterskan behöver mer utbildning och kunskap om blodsmitta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)